Vad är en strukturerad intervju?

En strukturerad intervju är en typ av intervjumetod som används för att systematiskt samla in information från en intervjuad person. Denna metod involverar användningen av fördefinierade frågor och ett fastställt intervjuformat. Syftet med en strukturerad intervju är att säkerställa att samma uppsättning av frågor ställs till varje intervjuad person, vilket underlättar jämförelser och analys av svaren.

Under en strukturerad intervju är det viktigt att intervjuaren håller sig till en förutbestämd frågeguide. Denna guide kan innehålla öppna och slutna frågor samt följdfrågor som syftar till att få fram detaljerad information om den intervjuade personens erfarenheter, åsikter och kunskaper. Genom att följa en tydlig struktur kan intervjuaren säkerställa att samma frågor ställs till varje respondent och att inga väsentliga frågor glöms bort.

En fördel med strukturerade intervjuer är att de ger möjlighet till en objektiv och jämförande utvärdering av intervjuade personer. Genom att använda samma frågor och format kan resultaten analyseras på ett mer systematiskt sätt. Dessutom kan strukturerade intervjuer vara mer pålitliga och trovärdiga eftersom de eliminerar eventuella fördomar eller improvisationer från intervjuarens sida.

Som ett exempel på en strukturerad intervju kan man tänka sig en anställningsintervju där alla sökande blir tillfrågade samma frågor och bedöms utifrån sina svar. Genom att använda en strukturerad intervju kan man säkerställa att alla kandidater bedöms enligt samma kriterier och att ingen gynnas eller missgynnas på grund av eventuella skillnader i intervjuarens beteende eller frågor. Detta kan leda till en mer rättvis och objektiv rekryteringsprocess.

Vad är en strukturerad intervju?

En strukturerad intervju är en intervjumetod som används inom forskning och rekryteringsprocesser för att samla in objektiv och jämförbar information på ett systematiskt sätt. Den skiljer sig från andra typer av intervjuer genom att den följer en förutbestämd intervjuguide som består av fördefinierade frågor.

Fördelar med en strukturerad intervju

En strukturerad intervju har flera fördelar jämfört med andra intervjuformer. Genom att använda en förutbestämd intervjuguide kan man säkerställa att samma frågor ställs till alla deltagare, vilket gör det möjligt att jämföra resultat och dra objektiva slutsatser. Dessutom minskar risken för att intervjupersonernas personliga åsikter eller värderingar påverkar resultatet, eftersom frågorna är standardiserade och alla får samma chans att svara.

Exempel på en strukturerad intervju

En typisk strukturerad intervju kan se ut som följer:

 1. Introduktion: Intervjuaren presenterar sig själv och syftet med intervjun.
 2. Inledande frågor: Intervjuaren ställer några grundläggande frågor för att skapa en avslappnad atmosfär och få deltagaren att känna sig bekväm.
 3. Huvudfrågor: Intervjuaren ställer de fördefinierade huvudfrågorna enligt intervjuguide.
 4. Uppföljningsfrågor: Vid behov kan intervjuaren ställa upp­följningsfrågor för att få mer utförliga eller preciserade svar.
 5. Avslutning: Intervjuaren tackar deltagaren för medverkan och avslutar intervjun.
🔥🔥🔥  Vad är dina ambitioner inom arbetslivet?

Genom att följa denna strukturerade intervjudesign kan man säkerställa att alla deltagare får liknande frågor och att resultatet blir jämförbart.

Varför används strukturerade intervjuer?

Strukturerade intervjuer används inom forskning och rekrytering för att säkerställa att samma frågor och bedömningskriterier används för alla deltagare eller kandidater. Detta hjälper till att skapa jämförbara resultat och objektiva bedömningar.

Flera fördelar med strukturerade intervjuer inkluderar:

 • Konsistens: Genom att använda en fördefinierad uppsättning frågor kan forskarna eller rekryterarna få jämförbara svar från alla deltagare eller kandidater. Detta eliminerar risken för att olika intervjupersoner får olika frågor eller att subjektiva bedömningar görs.
 • Objektivitet: Strukturerade intervjuer minimerar risken för att personliga åsikter eller fördomar påverkar bedömningen. Genom att använda samma bedömningskriterier för alla kandidater kan forskarna eller rekryterarna fokusera på att samla in och analysera objektiva data.
 • Pålighet: Eftersom strukturerade intervjuer använder samma frågor och bedömningskriterier för alla deltagare eller kandidater kan resultaten anses vara pålitliga och reproducibla. Detta gör det möjligt att dra säkra slutsatser och generalisera resultaten till en större population.
 • Tidsbesparing: Genom att ha en fördefinierad uppsättning frågor kan forskarna eller rekryterarna spara tid genom att inte behöva komma på nya frågor för varje intervjuperson. Detta gör processen mer effektiv och strömlinjeformad.

Sammanfattningsvis används strukturerade intervjuer för att säkerställa att forsknings- eller rekryteringsprocessen är rättvis, objektiv och reproducerbar. Genom att använda samma frågor och bedömningskriterier för alla deltagare eller kandidater kan forskarna eller rekryterarna få jämförbara resultat och göra en mer välgrundad bedömning.

Fördelar med strukturerade intervjuer

Strukturerade intervjuer är ett effektivt verktyg för att samla in konsistent data och bedöma kandidater på ett objektivt sätt. Här är några fördelar med att använda strukturerade intervjuer:

Konsistens och jämförbarhet

En strukturerad intervju följer en förutbestämd uppsättning frågor och utvärderingskriterier för alla kandidater. Detta garanterar att varje kandidat bedöms på samma sätt och underlättar jämförelsen mellan dem. Resultatet blir en mer rättvis och objektiv utvärdering.

Validitet och tillförlitlighet

Eftersom strukturerade intervjuer bygger på förutbestämda frågor och utvärderingskriterier, ökar validiteten och tillförlitligheten i bedömningen. Det minimerar risken för att personliga preferenser eller fördomar påverkar bedömningen av kandidaternas kompetens och lämplighet för en viss roll.

Fördelar med strukturerade intervjuer
Konsistens och jämförbarhet
Validitet och tillförlitlighet

Genom att använda strukturerade intervjuer kan arbetsgivare göra mer informerade och vältänkta beslut när de rekryterar personal. Det hjälper till att säkerställa att de bästa kandidaterna väljs ut och att jämlikhet och mångfald främjas.

Nackdelar med strukturerade intervjuer

Trots att strukturerade intervjuer kan vara fördelaktiga i många sammanhang, finns det också några nackdelar att överväga. Här är några vanliga nackdelar med strukturerade intervjuer:

 1. Begränsad flexibilitet: Eftersom strukturerade intervjuer följer en förutbestämd form och ställer samma frågor till varje kandidat, kan det vara svårt att anpassa intervjun till individuella behov och erfarenheter. Det kan innebära att viktig information går förlorad eller att vissa kandidater inte får möjlighet att visa upp sina verkliga talanger och färdigheter.

 2. Brister i bedömningen av mjuka färdigheter: Strukturerade intervjuer tenderar att fokusera mer på att bedöma tekniska kunskaper och erfarenheter, vilket kan underminera vikten av att bedöma kandidatens mjuka färdigheter, såsom kommunikationsförmåga, teamarbete och problemlösningsförmåga. Detta kan vara en nackdel för arbetsgivare som söker anställda med starka sociala och mellanmänskliga egenskaper.

 3. Låg trovärdighet: Eftersom strukturerade intervjuer är mycket standardiserade och följer en strikt struktur, kan det finnas en risk för att de upplevs som konstlade och opersonliga av kandidaterna. Detta kan resultera i en brist på ärlighet och autenticitet i deras svar och begränsa arbetsgivarens förmåga att bedöma kandidaternas verkliga potential.

 4. Tidskrävande: Strukturerade intervjuer kan vara mer tidskrävande än andra typer av intervjuer eftersom de kräver förberedelse och planering för att säkerställa att alla kandidater får samma upplevelse. Dessutom kan det ta längre tid att utvärdera och analysera resultaten av strukturerade intervjuer, vilket kan förlänga tidslinjen för rekryteringsprocessen.

🔥🔥🔥  Vad är skillnaden på nystartsjobb och Introduktionsjobb? - Allt du behöver veta

Det är viktigt att vara medveten om dessa nackdelar och att använda strukturerade intervjuer på ett sätt som bäst passar organisationens specifika behov och mål.

Hur utförs en strukturerad intervju?

En strukturerad intervju är en intervjuform där frågorna och svarsalternativen är fördefinierade och följer en specifik struktur. Detta gör att intervjun blir mer objektiv och jämförbar då alla deltagare får samma frågor och svarsalternativ.

Inför en strukturerad intervju behöver forskaren först definiera vilka frågor och svarsalternativ som ska användas. Därefter kan en intervjuguide skapas där frågorna och svarsalternativen finns med.

Vid själva intervjun ställs frågorna i samma ordning till alla deltagare. Intervjupersonen kan välja bland de fördefinierade svarsalternativen eller ge egna svar inom en viss ram. Forskaren tar också anteckningar eller spelar in intervjun för att kunna analysera svaren senare.

En strukturerad intervju kan vara särskilt användbar vid studier där man vill mäta och jämföra svar från olika deltagare. Till exempel kan man använda den vid en enkätundersökning för att få kvantitativ data.

Genom att använda en strukturerad intervju kan forskaren säkerställa att samma frågor och svarsalternativ används för alla deltagare, vilket ger mer objektiva resultat och underlättar förståelsen och analysen av data.

Förberedelser inför en strukturerad intervju

För att genomföra en framgångsrik strukturerad intervju är det viktigt att göra nödvändiga förberedelser. Här kommer några steg att ta för att säkerställa att allt går smidigt.

Definiera syftet och målen

Innan du genomför intervjun är det viktigt att klargöra syftet och målen med intervjun. Vad vill du uppnå genom att ställa dessa frågor? Är det för att samla in data, göra bedömningar eller få en övergripande förståelse av ämnet?

Utveckla en frågelista

Baserat på syftet och målen kan du utveckla en frågelista som hjälper dig att få den information du behöver. Det är bäst att ha en kombination av öppna och slutna frågor för att få en djupare förståelse av ämnet och samla in specifik data.

🔥🔥🔥  Hur mycket tjänar en VD på ett stort företag?

Se till att frågorna är tydliga och konkreta för att undvika missförstånd eller tolkningsfel.

Skapa en strukturerad intervjuform

För att organisera och strukturera intervjun kan du skapa en intervjuform. Detta kan vara en mall där du kan fylla i svar och anteckningar under intervjun. Detta hjälper dig att hålla ordning och underlättar analysen av data i efterhand.

Bekanta dig med ämnet och deltagaren

Innan du genomför intervjun är det viktigt att du har en grundläggande förståelse av ämnet. Ta dig tid att läsa på och bekanta dig med relevant information. Det är också bra att veta något om deltagaren och deras bakgrund för att kunna anpassa frågorna efter deras kunskapsnivå.

Testa och justera intervjuguiden

Innan du påbörjar intervjun kan det vara bra att testa och justera intervjuguiden. Detta kan göras genom att intervjua en kollega eller en vän. Detta ger dig möjlighet att se om frågorna är tydliga och om intervjun flyter på smidigt.

Genom att följa dessa förberedelser kan du öka chanserna för att få relevanta och användbara svar under den strukturerade intervjun.

Frågor och svar:

Vad är en strukturerad intervju?

En strukturerad intervju är en typ av intervju där frågorna är förutbestämda och följer en specifik ordning. Genom att använda en strukturerad intervju kan forskaren säkerställa att alla deltagare får samma frågor och att svaren kan jämföras på ett systematiskt sätt.

Vilka fördelar finns det med att använda en strukturerad intervju?

Att använda en strukturerad intervju har flera fördelar. För det första blir det lättare att jämföra och analysera svaren eftersom alla deltagare har fått samma frågor. Dessutom minskar risken för att forskaren ska påverka deltagarna under intervjun eftersom frågorna är förutbestämda. Slutligen kan en strukturerad intervju också vara mer tids- och kostnadseffektiv eftersom det inte krävs lika mycket tid för att komma på frågorna under själva intervjun.

Finns det några nackdelar med att använda en strukturerad intervju?

Även om det finns många fördelar med att använda en strukturerad intervju, finns det också några nackdelar. En nackdel är att forskaren kan vara begränsad till de förutbestämda frågorna och kanske inte får möjlighet att utforska andra intressanta områden. Dessutom kan en strukturerad intervju ge mindre flexibilitet och möjlighet till spontana följdfrågor jämfört med en ostrukturerad intervju.

Hur kan man genomföra en strukturerad intervju?

För att genomföra en strukturerad intervju behöver forskaren först och främst utforma en lista med förutbestämda frågor. Det är viktigt att frågorna är tydliga och enkla att förstå för deltagarna. Under själva intervjun bör forskaren ställa frågorna i den ordning de är uppsatta och undvika att påverka deltagarnas svar genom att till exempel ge ledtrådar eller feedback. Efter intervjun kan forskaren analysera och jämföra svaren för att dra slutsatser.

Betygsätt artikeln
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Vad är en strukturerad intervju?
Lönerna i Danmark - Är de verkligen högre än i Sverige?
Lönerna i Danmark – Är de verkligen högre än i Sverige?