Vilka olika typer av intervjuer finns det?

Intervjuer är en vanlig metod för att samla information och bedöma kandidater inför anställning. Det finns olika typer av intervjuer som används beroende på syftet med intervjun och den typ av information som behövs. Här är några vanliga typer av intervjuer:

Strukturerad intervju: Denna typ av intervju följer en förutbestämd struktur och använder samma frågor till alla kandidater. Syftet är att få jämförbara svar och bedöma kandidaternas färdigheter och erfarenheter på ett objektivt sätt.

Ostrukturerad intervju: Ostrukturerade intervjuer är mer informella och flexibla eftersom frågorna och samtalsämnen kan variera beroende på kandidatens svar. Detta ger mer utrymme för en personlig och djupgående diskussion för att lära känna kandidaten bättre.

Kompetensbaserad intervju: Denna typ av intervju fokuserar på att bedöma kandidaternas kompetenser och förmågor genom att ställa frågor om deras tidigare erfarenheter och prestationer. Syftet är att bedöma hur väl kandidaten matchar de krav som ställs för jobbet.

Gruppintervju: Gruppintervjuer involverar flera kandidater och utförs vanligtvis av en panel eller en grupp av intervjuare. Detta kan vara till nytta för att observera hur kandidaterna interagerar och samarbetar, särskilt i roller som kräver teamarbete.

Dessa är bara några exempel på de olika typer av intervjuer som används i en rekryteringsprocess. Det är viktigt att anpassa metoden och frågorna för att matcha syftet med intervjun och de behov som företaget har.

Vad är olika typer av intervjuer?

Intervjuer är en vanlig metod som används för att samla in information och få en djupare förståelse för olika ämnen. Det finns olika typer av intervjuer beroende på syftet och metodiken som används. Här är några vanliga typer:

Strukturerad intervju

I en strukturerad intervju har intervjuaren förberett en lista med frågor som ska ställas till alla deltagare. Frågorna är vanligtvis standardiserade och följs noggrant för att säkerställa att samma information samlas in från varje respondent. Detta ger jämförbara resultat som kan analyseras kvantitativt.

Ostrukturerad intervju

I en ostrukturerad intervju är frågorna inte förutbestämda och intervjuaren har mer frihet att följa respondentens svar i olika riktningar. Detta ger mer flexibilitet och kan generera mer detaljerad och nyanserad information, men det kan vara svårare att jämföra data mellan olika deltagare.

Semistrukturerad intervju

Semistrukturerade intervjuer är en kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Det finns en förutbestämd frågelista men intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor och utforska vissa ämnen mer ingående. Detta ger en balans mellan standardiserad information och flexibilitet.

🔥🔥🔥  Vilka jobb ger 40000 i lön?

Fokusgruppintervju

I en fokusgruppintervju samlas en grupp deltagare för att diskutera ett specifikt ämne eller problem. En moderator leder diskussionen och ställer frågor till deltagarna. Denna typ av intervju är användbar för att få en bredare förståelse för olika åsikter och perspektiv och kan generera rik information genom samspel mellan deltagarna.

Djupintervju

I en djupintervju är syftet att få en mer detaljerad och ingående förståelse för respondentens åsikter, upplevelser och tankar. Intervjuaren ställer öppna frågor och uppmanar deltagaren att ge uttryck för sina känslor och reflektioner. Dessa intervjuer är mer tidskrävande och resursintensiva men kan ge djupare insikter.

Det är viktigt att välja rätt intervjustil beroende på syftet med studien och den typ av information som söks. Genom att använda olika typer av intervjuer kan forskare och undersökningsledare få en mer omfattande och nyanserad bild av ämnet som studeras.

Betoning på färdigheter och erfarenheter

När det kommer till intervjuer där betoningen ligger på färdigheter och erfarenheter, är syftet att bedöma en persons kompetens och relevanta erfarenheter för en specifik roll eller arbetsuppgift. I dessa intervjuer är det vanligt att arbetsgivaren ställer frågor om tidigare arbetsuppgifter, projekt eller situationer där kandidaten har tillämpat sina färdigheter.

Typiska frågor i dessa intervjuer kan inkludera:

1. Berätta om en tid då du hanterade en utmanande situation på jobbet. Här är syftet att få kandidaten att beskriva en specifik situation där de använde sina färdigheter och erfarenheter för att lösa problem.

2. Beskriv en framgångsrik erfarenhet eller prestation inom ditt yrkesområde. Arbetsgivaren vill ha en insikt i hur kandidaten har tillämpat sina färdigheter för att uppnå framgång och vilka resultat de har uppnått.

3. Vilka färdigheter och erfarenheter har du som är relevanta för denna position? Kandidaten förväntas tydligt beskriva de specifika färdigheter och erfarenheter som är relevanta för den aktuella positionen och hur de kan tillämpa dem.

Framgångsrika svar i dessa intervjuer:

Lyckade svar inom detta område innefattar att ge tydliga exempel på tidigare erfarenheter och framgångsrika prestationer. Kandidater bör också framhäva de specifika färdigheter och erfarenheter som de besitter och hur de kan bidra till framgången för det aktuella företaget och rollen.

Det är också viktigt att kandidaten kan förklara hur deras erfarenheter och färdigheter är relevanta för den specifika positionen och arbetsplatsen. Genom att ge konkreta exempel och koppla till arbetsuppgifterna och kraven i jobbannonsen, kan kandidaten visa sin potential att vara en värdefull tillgång för arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis är intervjuer som fokuserar på färdigheter och erfarenheter en möjlighet för kandidater att sälja in sig och visa hur deras tidigare arbetslivserfarenheter och kompetens kan tillämpas på den specifika rollen eller arbetsplatsen.

Situationsbaserade intervjuer

Situationsbaserade intervjuer är en vanlig typ av intervju där kandidaterna får svara på frågor som simulerar specifika situationer de kan möta i arbetet. Syftet med dessa intervjuer är att bedöma kandidaternas förmåga att hantera olika situationer och fatta beslut under press.

🔥🔥🔥  Vad ska man svara på frågan vad har du för lönepåstående?

I dessa intervjuer kan kandidaterna till exempel få beskriva hur de skulle hantera en konflikt med en kollega, hantera en stressig deadline eller lösa en komplex uppgift. Genom att sätta kandidaterna i dessa ”simulerade” situationer kan arbetsgivaren få en bättre uppfattning om deras verkliga färdigheter och kompetenser.

Under situationsbaserade intervjuer bedöms kandidaternas reaktionsförmåga, problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och analytiska färdigheter. Det är viktigt för kandidaterna att kunna förklara sina tankeprocesser och resonemang bakom sina svar.

Situationsbaserade intervjuer kan genomföras både individuellt och i grupp. I vissa fall kan arbetsgivaren använda rollspel för att skapa en realistisk interaktion med kandidaterna. Detta kan vara särskilt användbart för att bedöma kandidaternas förmåga att samarbeta och arbeta i team.

Sammanfattningsvis är situationsbaserade intervjuer ett effektivt verktyg för arbetsgivare att bedöma kandidaternas kompetenser och färdigheter. Genom att sätta kandidaterna i simulerade situationer kan arbetsgivaren få en bättre uppfattning om hur de skulle agera och prestera i verkliga arbetsmiljöer.

Behavioralintervjuer

Behavioralintervjuer är en typ av anställningsintervju där fokus ligger på att utvärdera en kandidats tidigare beteende och erfarenheter för att förutsäga hur de kan agera i framtida situationer. Denna intervjustil bygger på antagandet att tidigare beteende är en god indikator på framtida beteende.

Fördelar med behavioralintervjuer

 • Ger mer konkreta exempel: Genom att fokusera på konkreta situationer och beteenden får arbetsgivaren bättre möjlighet att bedöma hur en kandidat fungerar i praktiken.
 • Förutsäger arbetsprestation: Genom att bedöma tidigare beteenden kan arbetsgivaren få en uppfattning om hur en kandidat kan prestera i liknande situationer i framtiden.
 • Ökar rättvisa: Genom att använda en strukturerad intervju och bedömningsprocess kan arbetsgivaren behandla alla kandidater lika och objektivt.

Exempel på frågor i behavioralintervjuer

Nedan följer några exempel på typiska frågor som kan ställas i behavioralintervjuer:

 1. Beskriv en situation där du stod inför en svår utmaning på jobbet. Hur hanterade du situationen?
 2. Kan du ge oss ett exempel på när du hade en konflikt med en kollega och hur du löste den?
 3. Har du någonsin haft ett projekt som inte gick som planerat? Beskriv vad som hände och vad du gjorde för att hantera det.
 4. Kan du berätta om en tid då du tog en initiativroll och ledde ett projekt eller en grupp?
 5. Har du någonsin haft en situation där du behövde anpassa dig till förändrade arbetskrav? Hur hanterade du det?

Genom att använda frågor som dessa kan arbetsgivaren få en bättre förståelse för en kandidats beteende i olika arbetsrelaterade situationer.

Telefonintervjuer

Telefonintervjuer är en vanlig typ av intervju som används inom marknadsundersökningar och forskning. Det är ett sätt att samla in data på ett snabbt och effektivt sätt genom att intervjua deltagare över telefon. Här är några fördelar med telefonintervjuer:

 • Enkelt att nå geografiskt spridda deltagare: Telefonintervjuer möjliggör att man kan intervjua deltagare som bor på olika platser. Detta är särskilt användbart när man vill inkludera deltagare från olika regioner eller länder.
 • Tids- och kostnadseffektivt: Genom att genomföra intervjuer över telefon kan man spara tid och kostnader som annars skulle ha gått åt till att resa till de geografiska områden där deltagarna befinner sig.
 • Lättare att kontrollera: Telefonintervjuer ger möjlighet att kontrollera att alla deltagare får samma frågor och att intervjun följer en standardiserad mall. Detta kan underlätta analysen av resultaten.
🔥🔥🔥  Vad gör en IT-chef?

Fördelar och nackdelar med telefonintervjuer

Att genomföra intervjuer över telefon har sina fördelar, men det finns också några nackdelar att tänka på:

 • Avsaknad av nonverbala signaler: Eftersom man inte kan se deltagarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck kan man gå miste om värdefull information som kan vara svår att fånga över telefon.
 • Risk för missförstånd: Det kan vara lätt att missförstå eller tolka fel när man inte har möjlighet att se deltagarens reaktioner och miner under intervjun.
 • Intervjupersonens bekvämlighet: Telefonintervjuer kan vara mer avslappnade för deltagaren eftersom de kan delta hemifrån eller från sin arbetsplats. Det kan dock också påverka deltagarens koncentration och engagemang i intervjun.

Frågor och svar:

Vilka olika typer av intervjuer finns det?

Det finns flera olika typer av intervjuer, såsom strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att intervjupersonen följer en förutbestämd lista med frågor och svaralternativ. Semistrukturerade intervjuer är mer flexibla och tillåter intervjupersonen att ställa uppföljningsfrågor baserat på intervjusituationen. Ostrukturerade intervjuer är mer informella och samtalstypa, där intervjupersonen har stor frihet att ställa frågor och följa samtalsflödet.

Vad är skillnaden mellan strukturerade och semistrukturerade intervjuer?

Skillnaden mellan strukturerade och semistrukturerade intervjuer ligger främst i graden av flexibilitet i frågeområdet. I en strukturerad intervju följer intervjupersonen en förutbestämd lista med frågor och svaralternativ och har inte mycket utrymme för att avvika från det förutbestämda ramverket. I en semistrukturerad intervju är det intervjupersonens uppgift att följa en metod och ställa frågor, men det finns också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och fördjupa ämnet vid behov.

Hur förbereder man sig inför en intervju?

För att förbereda sig inför en intervju är det viktigt att göra research om intervjupersonen eller ämnet som ska diskuteras. Det kan vara användbart att skapa en lista med frågor eller ämnen som man vill ta upp under intervjun och att tänka på vilka följdfrågor som kan vara relevanta. Det är också viktigt att vara medveten om intervjumetoden och att förstå vilken typ av intervju det kommer att vara, så att man kan anpassa sin strategi och frågeställningar därefter.

Vad är fördelarna med ostrukturerade intervjuer?

Fördelarna med ostrukturerade intervjuer är att de ger intervjupersonen möjlighet att uttrycka sig fritt och att föra en mer avslappnad och naturlig konversation. Det kan ge mer djupgående och detaljerade svar, då intervjupersonen inte är begränsad av förutbestämda frågor och svaralternativ. Ostrukturerade intervjuer kan också vara användbara när man vill utforska ett ämne i större utsträckning och få en mer helhetsbild.

Betygsätt artikeln
Lägg till kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Vilka olika typer av intervjuer finns det?
Går det att jobba hemifrån som medicinsk sekreterare?
Går det att jobba hemifrån som medicinsk sekreterare?